Lưu trữ cho từ khóa: QTKD

Ôn thi B1

Điểm: để qua đạt 50%/100% và những yêu cầu sau:
Speaking chiếm 20% tổng điểm (điểm thi phải >= 3)
Listeing chiếm 20% tổng điểm (điểm thi phải >= 3)
Reading + Writing chiếm 60% tổng điểm

1) BT hôm 29.10:

2) BT hôm 31.10:

4a. Các định chế tài chính